TRADICE – KVALITA – JISTOTA


Informační memorandum

 

Informační memorandum

k souhlasu se zpracováváním osobních údajů

 

  1. Komu souhlas udělujete?

Váš souhlas udělujete společnosti Českomoravská realitní, a.s., se sídlem Hlavní 1151/4, 14100 Praha 4, IČ: 27127966, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  vložka 9179.

  1. Jaké informace/osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely?

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, rodné číslo, kontaktní údaje (zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail), číslo občanského průkazu, popř. cestovního pasu, Informace o bankovním spojení, informace o využívání služeb, informace z emailové komunikace mezi Vámi a námi, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte, a údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti a za účelem našich oprávněných zájmů.

  1. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), popřípadě od spolupracujících třetích stran.

  1. Pro jaké účely tento souhlas udělujete?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem nabídky  služeb společnosti a spolupracujících třetích osob a evidence klientů z důvodu plnění smluvních závazků. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména marketingové zpracování, segmentace, reporting apod. s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

  1. Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme?

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované a probíhá v informačních systémech společnosti. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především vybranými zaměstnanci společnosti. Vedle toho jsou využívány též třetí osoby jako zpracovatelé. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu se zákonem dodržovány v společnosti.

  1. Komu osobní údaje předáváme?

Na základě Vašeho souhlasu předáváme Vaše osobní údaje též spolupracujícím třetím osobám za účelem plnění smlouvy, popř. plnění zákonných povinností. Takové předávání budeme v případě udělení souhlasu uskutečňovat plně v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v tomto dokumentu, zejména v souvislosti s účely, rozsahem a dobou zpracovávání osobních údajů. Předávat budeme pouze osobní údaje v rozsahu potřebném pro danou třetí osobu. Těmito spolupracujícími třetími osobami jsou subjekty, jejichž aktuální seznam je v příloze č.2 tohoto dopisu, kterými jsou zejména obchodní zástupci (tj. zástupci z řad třetích osob poskytující produkty a služby společnosti na základě smlouvy), pojišťovny a banky. Při takovémto předávání, budeme zvláště pečlivě dbát na to, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití.

  1. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Udělený souhlas zůstává v platnosti a účinnosti po dobu trvání smluvního vztahu s naší společností a následující 3 roky, nebo do doby, než souhlas odvoláte. V případě, že se naším zákazníkem nestanete, bude Váš souhlas platit 2 roky od jeho udělení.  Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

  1.  Jak můžete svůj souhlas odvolat?

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah s příslušnou společností společnosti a na využívání jejich produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Souhlas můžete odvolat osobně v obchodní kanceláři nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a i jakékoli další, dříve udělené marketingové souhlasy budeme rovněž považovat za odvolané.

  1. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, a to zejména o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás, době uložení osobních údajů. Pokud byste zjistil/a nebo se domníval/a, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. S tím souvisí Vaše právo žádat opravu či výmaz (likvidaci), popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Od 25.5.2018 máte dále právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  1. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím kontaktních údajů, uvedených v záhlaví.