Správa nemovitostí

Správa nemovitostí

O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Naše služby jsou založeny na individuálním a odpovědném přístupu k zákazníkovi. Snažíme se přizpůsobit potřebám našich klientů. Udržujeme si aktuální přehled o stavu nemovitosti a navrhujeme způsoby řešení zjištěných nedostatků. Vedeme evidenci umožňující získat vždy aktuální přehled o hospodaření domu.

Naši klienti mají vždy kontrolu nad výběrem dodavatelů. Schvalují rozsah poptávaných služeb i konečný výběr dodavatele. A vzhledem k počtu spravovaných domů jsme pro naše klienty vyjednali ty nejlepší podmínky. S námi máte levnější pojíštění, řemeslné a servisní práce, ale také možnost úspory na provozních nákladech.

Služby finanční

 • předepisovat a kontrolovat veškeré zálohové platby (na úhradu nákladů spojených se správou domu a na úhrady za plnění spojení s užíváním jednotky),
 • vymáhat dlužné platby včetně příslušenství jakož i náhrady za škody na spravovaném majetku (vedení přehledu neplatičů, upomínky – první upomínka v ceně, příprava podkladů pro žaloby, součinnost v průběhu soudních řízení),
 • podávat příkazci čtvrtletně na vyžádání, vždy do konce měsíce následujícího po skončení čtvrtletí přehled neplatičů zálohových plateb,
 • zajistit provedení a následně předat příkazci vyúčtování tepla, teplé vody a dalších služeb spojených s užíváním jednotek,
 • individuální změny předpisů na žádost vlastníků.

Služby provozně technického servisu

 • technická evidence domů, bytů, nebytových prostorů
 • analýza a návrhy ke zlepšení správy, technického a stavebního stavu a snížení nákladů na provoz spravované nemovitosti
 • návrh plánu oprav na základě technického posouzení domu s možností finančního pokrytí nákladů
 • provádění povinných revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení v termínech a způsobem stanoveným předpisy
 • zajišťovat včasné odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami
 • zajišťovat plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, zdraví a bezpečnosti nájemců a hygienické ochrany
 • zajišťovat nepřetržitou havarijní službu a operativní odstraňování následků havárií technických zařízení či inženýrských sítí
 • zajišťovat provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor
 • zajišťovat smluvně dodávku medií a servisní činnost pro řádné užívání jednotek, zejména dodávky pitné vody, tepla a teplé vody, elektřiny a plynu
 • zajišťovat smluvně pravidelný úklid společných prostor nemovitosti, chodníků a údržbu zeleně, včetně drobných oprav
 • být v součinnosti s příkazcem při případných reklamacích vad společných částí nemovitosti v rámci reklamačního řízení

 

Kontaktní formulář

*
*
*
fname: fullname: lname:

zpět